navigace: Rodová setkání
Rodová setkání

V. HISTORICKÉ SETKÁNÍ RODU NĚMEJCŮ | Nepomuk, 2.9.2017


V pořadí již V. historické setkání rodu Němejců se uskuteční v sobotu 2. září 2017 od 10:00 hodin v Nepomuku ve Švejk restaurantu na náměstí Augustina Němejce – v sálu hotelu U Zeleného stromu.

Součástí setkání bude kromě přednášky shrnující nové poznatky z historie rodu (šlechtická větev rodu Němejců v Rakousku (Edler von Nemec)). Vystoupí i host setkání, Mgr. Karel Řeháček, historik a archivář SOA v Plzni, s přednáškou věnovanou JUDr. Petru J. Němejci (1890-1951), plzeňskému primátoru a vězni nacistických táborů. Součástí setkání bude slavnostní odhalení pamětní desky na jeho rodném domě. Nebude chybět ani tradiční společné fotografování a slavnostní vernisáž obrazů a grafiky Mgr. Tomáše Němejce v prostorách staré Zelenohorské pošty spojené s prohlídkou muzea veteránů (pro zájemce možnost paralelní prohlídky rodného domu Augustina Němejce, případně nepomuckého podzemí (středověké stříbrné doly pod náměstím)). Součástí setkání bude rovněž prezentace v pořadí již 5. rozšířeného vydání Almanachu rodu Němejců (155 stran, formát A4), který zahrnuje kompletní zaktualizované údaje týkající se rodu Němejců od 1. poloviny 16. století po rok 2017. S ohledem na technické možnosti prosím o zaslání Vašich aktuálních údajů nejpozději do 15. června 2017.

Podrobný program, přihlášku, informace o účastnickém poplatku a možnostech jeho platby a další bližší informace obdržíte z e-mailové adresy uvedené v záhlaví webových stránek.

Těším se na shledanou s Vámi v sobotu 2. září 2017 v Nepomuku!


IV. HISTORICKÉ SETKÁNÍ RODU NĚMEJCŮ | Nepomuk, 25.8.2012


V pořadí již IV. historické setkání rodu Němejců se uskutečnilo v sobotu 25. srpna 2012 v Nepomuku ve Švejk restaurantu na náměstí Augustina Němejce – v sálu hotelu U Zeleného stromu za účasti 90 osob.

Součástí setkání byly kromě přednášky shrnující nové poznatky z historie rodu souhrn výsledků genetických analýz DNA, které jednotlivé větve rodu postoupily v roce 2010. Vystoupil i host setkání, Mgr. Ing. Martin Slaboch, předseda České heraldické a genealogické společnosti v Praze. Hlavním bodem našeho setkání pak byla návštěva nově otevřeného rodného domu našeho nejslavnějšího příbuzného Augustina Němejce, který prošel náročnou rekonstrukcí a jehož shlédnutí stálo rozhodně za to!

Nechybělo tradiční společné fotografování a mše za žijící a zemřelé příslušníky rodu Němejců v kostele sv. Jana Nepomuckého (v roce 2011 odešel dlouholetý spoluorganizátor setkání pan Ludvík Němejc). Po mši nás pan děkan seznámil s historií kostela spjatého mj. s děkanem P. Chrisostomem Němejcem (1723-1779).

Součástí setkání byla rovněž prezentace v pořadí již 4. rozšířeného vydání Almanachu rodu Němejců (135 stran, formát A4), který zahrnuje kompletní zaktualizované údaje týkající se rodu Němejců od 1. poloviny 16. století po rok 2012.III. HISTORICKÉ SETKÁNÍ RODU NĚMEJCŮ | Nepomuk, 25.8.2007


V pořadí již III. historické setkání rodu Němejců se uskutečnilo 25. srpna 2007 opět v Nepomuku, tentokrát ve Švejk restaurantu na náměstí Augustina Němejce – v sálu hotelu U Zeleného stromu za účasti 90 osob.

Na programu byla kromě žhavých informací z nedávné i dávné minulosti rodu a připomínky těch, kteří se srazu nedožili, také slavnostní vernisáž výstavy obrazů našeho nejslavnějšího příbuzného – Augustina Němejce v místní galerii.
Během odpoledního programu účastníci setkání navštívili zámek na Zelené hoře, místa slavných Švandrlíkových Černých baronů. Parafrází francouzského sloganu “III. historické setkání rodu Němejců je minulostí, ať žije to další, v pořadí již IV., za pět let (snad tedy opět v Nepomuku a to v srpnu 2012)“ pak bylo setkání ve večerních hodinách ukončeno…

V neděli 26.8.2007 se uskutečnil výlet do Strakonic s prohlídkou středověkého hradu a města. Výlet byl zakončen prohlídkou statku v Modlešovicích, kolébce rodu Němejců.

U příležitosti setkání byl vydán v pořadí již třetí Almanach rodu Němejců (čítající 121 stran formátu A4), který shrnuje známou historii i současnost rodu. Po obsáhlých excerpcích matričních a gruntovních archiválií v posledních pěti letech práce zahrnuje podrobné dějiny rodu od 16. po 21. století. Jednotlivé rodové větve jsou zpracovány v řadě tabulkách rozrodů s popisy jednotlivých osob a citacemi z dostupných archiválií. Připojeny jsou rovněž biogramy některých osobností rodu. Součástí práce je i pojednání o otázce původu rodu, vývoji rodového příjmení a svobodnictví v rodu. Vše uzavírá soupis použitých pramenů a literatury.


II. HISTORICKÉ SETKÁNÍ RODU NĚMEJCŮ | Nepomuk, 24.8.2002


Účastníci setkání, které se neslo v duchu 460. výročí první historické písemné zmínky o prapředku rodu Němejců, se sjeli doslova z celé České republiky. Nejsilněji byly pochopitelně zastoupeny jihozápadní Čechy s ašským, karlovarským, plzeňským, nepomuckým, strakonickým a píseckým regionem. Nechyběli však ani příbuzní z Prahy, Brna, Rychnovska, Jesenicka, Valašska a Ostravska. Nejvzdálenějšími místy, odkud účastníci srazu přijeli pak bylo Slovensko a Německo.
Setkání započalo v 10.30 slavnostním přivítáním účastníků organizátory setkání panem Ludvíkem Němejcem a Rostislavem Václavem Němejcem. Za město Nepomuk, které stejně tak jako před třemi lety převzalo nad setkáním svou záštitu, pak účastníky přivítal pan místostarosta Jiří Mašek. Setkání byli přítomni také pan děkan Holý a Dr. Jan Skolka ze Západočeské galerie v Plzni, autor výpravné publikace o našem nejslavnějším příbuzném, malíři Augustinovi Němejcovi.
Poté následovala přednáška seznamující přítomné s novými poznatky v historii rodu.

V odpoledních hodinách po společném fotografování příslušníků rodu Němejců na Němejcově náměstí se v městské galerii uskutečnil velice erudovaný výklad o životě a díle Augustina Němejce ústy nejpovolanějšími, a to Dr. Jana Skolky ze Západočeské galerie v Plzni, předního znalce Němejcovy tvorby.
Pan doktor pak za velkého zájmu přítomných podepisoval svou výpravnou a velice zajímavou knihu věnovanou Augustinu Němejci, kterou si mnozí z nás zakoupili v místní galerii. Ostatně tuto knihu si můžou případní zájemci v Městské galerii ještě stále zakoupit.

Dalším, již tradičním bodem v programu pak byla slavnostní mše, kterou v kostele sv. Jana Nepomuckého sloužil pan děkan Holý. Byla věnována rodu Němejců, za jeho zemřelé a žijící členy a také všechny postižené povodní. Pro zájemce pak po mši následovala prohlídka kostela sv. Jakuba s krásným výkladem pana děkana.

Setkání pak bylo završeno ve večerních hodinách společenským posezením, při kterém nebyla nouze o vzpomínky, srdečné popovídáni si a veselí. Vždyť toto setkání je jedním z mála možností, jak si v poklidu letního večera popovídat a zavzpomínat.

V neděli pak byl pro zájemce uskutečněn výlet za kořeny rodu. Prohlédli jsme si město Strakonice, kde se naši prapředci koncem 16. století usazují. Náš výlet byl tradičně zakončen na pohostinném statku Němejců v Modlešovicích u Strakonic, který v letošním roce oslavil 460 let držby v našem rodě.


I. HISTORICKÉ SETKÁNÍ RODU NĚMEJCŮ | Nepomuk, 28.8.1999


Naše historicky první setkání se nekonalo u příležitosti nějakého kulatého či půlkulatého výročí z dějin rodu, nýbrž jen tak, pro radost ze setkání a popovídání si s lidmi, které spojuje „jen“ stejné příjmení, případně krev. Vždyť většina členů rodu žije roztroušena po celé naší republice, dokonce i v zámoří, Německu, Rakousku a na Slovensku a vlastně se mnozí z nás uvidíme poprvé v životě.

Součástí setkání, které se konalo pod záštitou starosty města Nepomuku pana Josefa Michka a jehož se nakonec zúčastnilo úctyhodných 120 příslušníků rodu Němejců, bylo i veselé fotografování všech účastníků, vernisáž obrazů Augustina Němejce v místní městské galerii a mše svatá za zemřelé i žijící příslušníky rodu.

Na závěr setkání všechny účastníky srazu k všeobecnému překvapení obdaroval náš americký příbuzný pamětní plaketou vyraženou na památku I. historického setkání rodu Němejců. A jelikož se sraz ke spokojenosti nás všech vydařil, rozhodli jsme se uspořádat jeho druhé pokračování …